powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz uchwały nr XXXVI/341/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz od dnia 1 lipca 2017 r. osoby, które zadeklarowały segregację odpadów mają obowiązek segregowania na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradadacji oraz odpady zmieszane (pozostałości z sortowania odpadów).
Właściciele lub zarządcy nieruchomości do 1 lipca 2017 mają obowiązek wyposażyć nieruchomości:

  • w zabudowie jednorodzinnej w worki lub pojemniki do segregacji odpadów;
  • w zabudowie wielorodzinnej oraz na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki do segregacji odpadów.

Minimalna pojemność stosowanych worków i pojemników:

  • pojemniki 110 l;
  • worki 120 l.

Do selektywnej zbiórki stosuje się worki i pojemniki koloru:

  • niebieskiego na papier, tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektur;
  • zielonego na szkło, odpady opakowaniowe ze szkła;
  • żółtego na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe;
  • brązowego na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Do gromadzenia odpadów zmieszanych stosuje się pojemniki koloru czarnego lub w innym kolorze oznaczonym napisem „ZMIESZANE”.

Pojemniki stosowane do tej pory na frakcję biodegradowalną i szkło, nieodpowiadające powyższej kolorystyce należy do 1 stycznia 2018 r. oznaczyć  odpowiednim napisem - „BIO”, „SZKŁO”, natomiast do 1 lipca 2022 r. należy wymienić pojemniki na zgodne z kolorystyką.

Pojemniki i worki na odpady komunalne należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem, wjazdem na teren nieruchomości, w przypadku braku bezpośredniego dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów.
Worki do segregacji odpadów można nabyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu - ul. Obrońców Pokoju 2 A.

Mieszkańcy mogą przekazać nieodpłatnie: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odzież, tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 100 kg/mieszkańca/rok do PSZOK w Ścięgnach-Kostrzycy, na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 18.00.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Więcej informacji udziela Urząd Miejski w Karpaczu pod nr tel. 75 76 18 611, tel. 75 76 19 722.


Informujemy, że do obowiązków właściciela nieruchomości należy uiszczanie, do 10 każdego miesiąca, począwszy od lipca 2013 r., opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynikających z deklaracji, na indywidualny rachunek bankowy.
Stawki opłat wynikają z przyjętej uchwały nr VII/45/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności.

Do pobrania:

Deklaracje:
WAŻNE!!! Przed wypełnianiem formularza, należy go najpierw zapisać na dysku komputera. Przed wysłaniem proszę sprawdzić czy w formularzu są zapisane dane!
Deklaracje po 01.04.2015

Aktualne podstawy prawne: