powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Straż Miejska

Straż Miejska

ul. Obrońców Pokoju 2c
58-540 Karpacz
telefon: 75 76 19 629
telefon komórkowy: 609 361 099
e-mail: straz.miejska@karpacz.eu
 

Podstawy działania:

Straż jest umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania czynności administracyjno-porządkowych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej w Karpaczu sprawują:

 • w zakresie organizacyjnym i wykonawczym – Burmistrz Miasta Karpacza,
 • w zakresie fachowym – Komendant Główny Policji za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,
 • pracą funkcjonariuszy Straży Miejskiej kieruje Komendant Straży, który odpowiada za prawidłowe wykonywanie przez nich wyznaczonych zadań.

Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Obecnie głównym aktem prawnym określającym podstawy działania oraz uprawnienia Straży Miejskich jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o  strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, 779). Wynika z niej, iż każda Straż Miejska pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe  zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Ustawa określa uprawnienia i obowiązki strażników, a także zadania i zakres uprawnień straży jako umundurowanej formacji samorządowej.

Do zadań straży miejskiej należy w szczególności (art. 11 ustawy o strażach gminnych):

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie lub dowożenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi, jak również organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonujący powyższe zadania mają prawo do:

 • udzielania pouczeń,
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do Komisariatu Policji,
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem  i wnoszenia środków odwoławczych – w  trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 • wydawania poleceń,
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 • zwracania się w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielanie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

W razie nie podporządkowania się wydanym na podstawie prawa poleceniom, funkcjonariusz Straży Miejskiej może stosować następujące środki przymusu bezpośredniego:

 • siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
 • kajdanki,
 • pałki obronne wielofunkcyjne,
 • psy obronne,
 • paralizatory elektryczne,
 • broń gazowa i ręczne miotacze gazu,

Strażnik może stosować jedynie środki odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Strażnicy podczas wykonywania czynności służbowych obowiązani są nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat z  herbem miasta. Przy podejmowaniu interwencji funkcjonariusz Straży jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie  osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika.

Do zasadniczych obowiązków funkcjonariuszy Straży Miejskiej należy:

 • przestrzeganie prawa,
 • rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 • poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli oraz godności własnej,
 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnicy korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.