powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Formularze

Nazwa wniosku lub formularza

Opis
usługi

Formularz
PDF

ePUAP

Podatki i opłaty

DO-1  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy   pobierz  
DO-2  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne   pobierz  
IN  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych   pobierz  
IL  Informacja o lasach   pobierz  
IR  Informacja o gruntach   pobierz  
DN  Deklaracja na podatek od nieruchomości   pobierz  
DL  Deklaracja na podatek leśny   pobierz  
DR  Deklaracja na podatek rolny   pobierz  
Deklaracja na podatek od środków transportowych   pobierz  
Deklaracja o wysokości dochodów ( dotyczy wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego )   pobierz  
Wniosek o przyznanie ulgi uznaniowej   pobierz  
Oświadczeie o stanie majątkowym   pobierz  

Działalność gospodarcza

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć pobierz pobierz  
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych - jednorazowe na okres do 2 dni pobierz pobierz  
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych pobierz pobierz  
Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową pobierz pobierz  
Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową pobierz pobierz  
Oświadczenie o niekaralności (dotyczy wydania licencji lub zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową)   pobierz  
Wniosek o dokonanie wpisu lub zmian we wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim pobierz pobierz  
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   pobierz  
Założenie i obsługa działalności gospodarczej ( CEIDG )     CEIDG

Gospodarka przestrzenna

Ustalanie numerów porządkowych budynków istniejących, w trakcie budowy, prognozowanych, przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi pobierz    
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pobierz    
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Karpacza pobierz    
Wniosek o umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (reklamy)   pobierz  
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (ogródka gastronomicznego – tarasu)   pobierz  
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości   pobierz  
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego   pobierz  
Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo włosności   pobierz  
Wniosek o sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego   pobierz  
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   pobierz  

Gospodarka komunalna

Wniosek o wycinka drzew i/lub krzewów pobierz pobierz  
Wniosek o przyłączenie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej pobierz pobierz  
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pobierz pobierz  
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych pobierz pobierz  

Sprawy obywatelskie / wybory

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego     przejdź
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego     przejdź
Wniosek o wydanie karty dużej rodziny     przejdź
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców     przejdź
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego     przejdź
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów     przejdź
Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania     przejdź
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców     przejdź
Udostępnienie rejestru wyborców     przejdź
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców     przejdź
Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców     przejdź

Pozostałe sprawy

Wniosek o przyznanie prawa do najmu lokalu   pobierz  
Formularz zgłoszeniowy z propozycją projektu do budżetu partycypacyjnego   pobierz  
Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem zgłoszenia zmiany danych   pobierz  
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej   pobierz  

Zasady poboru i odprowadzania opłaty miejscowej  oraz rozliczania prowizji na terenie gminy Karpacz

pobierz    

Informacja na temat Ochrony Danych Osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Karpaczu.

Przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny:
  1. Administratorem podanych Ciebie danych będzie Burmistrz Karpacza, z siedzibą na ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz
  2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: umk-iod@karpacz.eu.
  3. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Twoje dane będą przekazywane firmom informatycznym.
  5. Twoje dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż przez okres roku.
  6. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia.
  7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
  8. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanych przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki. Używamy natomiast narzędzi do analizowania aktywności na stronie internetowej, by w ten sposób lepiej realizować akcje promocyjne.

Zamknij