Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B


powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Budżet Obywatelski Karpacza

W roku 2022 mieszkańcy Karpacza wydadzą w ramach Budżetu Obywatelskiego Karpacza (BOK) 100 tys. zł.

Ważne informacje:

 • kwota przeznaczona na BOK na rok 2022 to 100.000,00 zł, które przeznaczone są na projekty, których realizacja może następować na terenie całego obszaru miasta (projekty ogólnomiejskie);
 • nabór wniosków prowadzony jest do 14 stycznia 2022 r. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną na adres: budzet-obywatelski@karpacz.eu, pocztą tradycyjną lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu. W przypadku nadania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego za datę wpływu uznaje się datę nadania widniejącą na stemplu pocztowym.
 • do wniosków z propozycjami projektów należy dołączyć listę popierających osób, zawierającą co najmniej 4 podpisy;

w ramach BOK nie mogą być realizowane projekty:

 • które naruszają przepisy prawa, w tym sprzeczne z aktami prawa miejscowego;
 • które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie;
 • sprzeczne z planami, strategiami, programami lub zamierzeniami Gminy Karpacz;
 • zakładające wytworzenie infrastruktury poza obszarem Gminy Karpacz;
 • zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Burmistrz Karpacza nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
 • które generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu;
 • które nie spełniają kryterium ogólnodostępności;
 • których realizacja nie spełnia kryterium celowości i gospodarności;
 • których realizacja byłaby sprzeczna z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 • których szacunkowy koszt realizacji przekracza pulę środków finansowych dostępnych w ramach BOK na dany rok budżetowy;
 • które naruszają zasadę uczciwej konkurencji;
 • których realizacja jest niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowego.


Formularze:

Formularz zgłoszeniowy
Lista popracia
Formularz poprawkowy

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 0050.110.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego Karpacza
Uchwała nr XLV/462/21 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza
Uchwała nr XXIII/269/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza