Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B


powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Budżet Obywatelski Karpacza

Szanowni Mieszkańcy Karpacza,

z przykrością informuję, iż z uwagi na obecnie panującą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zostałem zmuszony do podjęcia trudnej decyzji o nierealizowaniu wybranych przez Państwa zadań w Budżecie Obywatelskim Karpacza na rok 2020. Podstawą do podjęcia takiej decyzji jest fakt, że Gmina Karpacz, podobnie jak większość z nas, w znacznym stopniu została dotknięta kryzysem gospodarczym spowodowanym panującą epidemią, jednocześnie podejmując działania na rzecz pomocy przedsiębiorcom działającym na terenie naszego miasta (zwolnienie z podatku od nieruchomości za kwiecień, przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości przypadających na maj i czerwiec). Równocześnie Rada Miejska Karpacza, dostrzegając problemy związane z obecną sytuacją, dnia 27 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę nr XXII/250/20, w której zwróciła się do mnie z apelem o odstąpienie od realizacji w 2020 r. zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego Karpacza.

Ponadto informuję, że w miarę posiadanych możliwości, zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Karpacza na rok 2020 zostaną zaplanowane w Budżecie Gminy Karpacz na rok 2021.

Burmistrz Karpacza
Radosław Jęcek


W roku 2020 mieszkańcy Karpacza wydadzą w ramach Budżetu Obywatelskiego Karpacza (BOK)  300 tys. zł.

Ważne informacje:

 • kwota przeznaczona na BOK na rok 2020 to 300.000 zł, w tym: na projekty, których realizacja może następować na terenie całego obszaru miasta 100.000,00 zł, a na projekty realizowane w poszczególnych strefach 200.000,00 zł w równym wymiarze po 50.000,00 zł dla każdej ze stref;
 • nabór wniosków prowadzony jest do 19 sierpnia 2019 r. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną na adres: budzet-obywatelski@karpacz.eu, pocztą tradycyjną lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu. W przypadku nadania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego za datę wpływu uznaje się datę nadania widniejącą na stemplu pocztowym.
 • do wniosków z propozycjami projektów dotyczących obszaru CAŁEGO Karpacza należy dołączyć listę popierających osób, zawierającą co najmniej 4 podpisy;

w ramach BOK nie mogą być realizowane projekty:

 • które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie;
 • sprzeczne z planami, strategiami, programami lub zamierzeniami Gminy Karpacz;
 • zakładające wytworzenie infrastruktury poza obszarem Gminy Karpacz;
 • zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Burmistrz Karpacza nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
 • które generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu;
 • które nie spełniają kryterium ogólnodostępności;
 • których realizacja nie spełnia kryterium celowości i gospodarności;
 • których realizacja byłaby sprzeczna z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 • których szacunkowy koszt realizacji przekracza pulę środków finansowych dostępnych w ramach BOK na dany rok budżetowy;
 • które naruszają zasadę uczciwej konkurencji;
 • których realizacja jest niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowego.


Formularze:

Formularz zgłoszeniowy
Lista popracia (tylko w przypadku projektu ogólnomiejskiego)
Formularz poprawkowy

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR IX/95/19 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza
UCHWAŁA NR X/118/19 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2019 BURMISTRZA KARPACZA z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego Karpacza