Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B


powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Deklaracja Dostępności

Gmina Karpacz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.karpacz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:. 

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Karpaczu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie karpacz.pl są sukcesywnie przeglądane. Dokumenty niedostępne cyfrowo w miarę możliwości będą poprawiane oraz będziemy dokładać starań, aby nowe dokumenty zostały przygotowane poprawnie. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gmina Karpacz.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Sula, kancelaria@karpacz.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 757619150. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Karpaczu mieści się w trzech budynkach A, B i C:

1. Budynek A przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 jest główną siedzibą Urzędu, mieści się w nim Kancelaria, Referat Finansowy, Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Radca Prawny, Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, Stanowisko ds. Administracji i Edukacji Publicznej, Stanowisko ds. Rady Miejskiej, gabinet Burmistrza Karpacza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy oraz sala ślubów. Do budynku prowadzą schody, brak podjazdu ułatwiającego wejście. Wewnątrz budynku brak windy, schody niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.  

2. Budynek B przy ul. Konstytucji 3 Maja 54a, mieści się w nim Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich, Referat Promocji i Rozwoju, Referat Organizacyjno – Administracyjny, Referat Informatyzacji, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Wejście główne do budynku z poziomu terenu. Bezpośrednio za drzwiami znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi ze stopniem. Wewnątrz budynku brak windy, schody niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W związku z warunkami technicznymi i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności Urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami przewidziany został dostęp alternatywny. Osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą liczyć na pomoc pracowników Urzędu. W tym celu wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z Urzędem pod numerem telefonu (+48) 75 76 19 150. Po zawiadomieniu o konieczności obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami, pracownik schodzi do klienta. W celu ułatwienia osobie ze szczególnymi potrzebami powiadomienia o potrzebie pomocy przed wejściem do budynku A i B zamontowano dzwonek. Na parkingu przy budynku A i B przewidziano dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

3. Budynek C przy ul. Konstytucji 3 Maja 25, mieści się w nim Referat Promocji i Rozwoju w ramach którego działa Informacja Turystyczna. Wejście główne do budynku z poziomu chodnika. Obsługa klientów odbywa się w pomieszczeniu zapewniającym dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami.  Parking zlokalizowany jest przy ul. Polskich Olimpijczyków 1, przy Stadionie im. Ireny Szewińskiej. Na parkingu przewidziano dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W Kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu oraz Urzędzie Stanu Cywilnego istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej wzmacniającej sygnały dźwiękowe dla osób słabosłyszących. W budynkach Urzędu Miejskiego brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Koordynatorem do spraw dostępności architektonicznej jest Pan Przemysław Kurek. Kontakt: kancelaria@karpacz.eu, tel. 75 76 19 150.

Zgodnie z ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. 2017 poz. 1824) o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona może skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie. Zamiar skorzystania z usługi tłumacza należy zgłaszać nie później niż 3 dni robocze przed dniem załatwiania sprawy. Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:

 • poczty elektronicznej: kancelaria@karpacz.eu,
 • ePuapu: /qa70hiw89b/SkrytkaESP,
 • e-Urzędu: www.eurzad.karpacz.eu,
 • faksu na nr 75 761 92 24,
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 75 761 91 50,
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd).

Wzór wniosku o zapewnienie tłumacza języka migowego

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Użyte skróty:

 • Wersja kontrastowa: Alt + Z
 • Przejdź do treści strony: Alt + X
 • Przejdź do nawigacji strony: Alt + C
 • Mapa Witryny: Alt + V
 • Wyszukiwarka: Alt + B