Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B


powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet, przy jednoczesnym umożliwieniu im pełnienia funkcji macierzyńskiej
i wychowawczej, możliwe jest dzięki tworzeniu nowych instrumentów prawnych mających na celu ułatwienie kobietom powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Z tego też względu ustawodawca umożliwił tworzenie nowych form świadczenia usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3, którymi są:

 • żłobek (nowe przepisy ułatwiające tworzenie żłobków);
 • klub dziecięcy;
 • dzienny opiekun;
 • niania.

Czym jest żłobek?
Żłobek jest jedną z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Czym jest klub dziecięcy?
Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Kto może zostać dziennym opiekunem?
Dziennym opiekunem może być osoba, która:

 1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki na dziećmi;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 4. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
 5. posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
 6. odbyła 160 godz. szkolenie albo 40 godz. szkolenie uzupełniające w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy jeśli posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego albo ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza (albo pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przez podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun);
 7. odbyła nie później niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Kto może być nianią ?
Każdy, kto spełni trzy poniższe warunki

 • nie jest rodzicem dziecka, którym ma się opiekować,
 • ma więcej niż 18 lat,
 • zrobi badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych i dostanie orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy.

Nianią może więc być na przykład babcia, siostra, kuzynka dziecka, ktoś spoza rodziny — sąsiadka, studentka, emeryt, osoba na świadczeniu przedemerytalnym. Niania nie musi mieć kierunkowego wykształcenia ani doświadczenia zawodowego w pracy z małymi dziećmi. Nie musi też odbywać specjalnych szkoleń.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Uchwała nr XLVII/438/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Karpacz

Zainteresowanych prowadzeniem działalności w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w jednej z ww. form zapraszamy do współpracy.

Kontakt:
Monika Biskup-Adamczyk
st. ds. administracji i edukacji publicznej
tel. 757619975
e-mail: monika.biskup-adamczyk@karpacz.eu