powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W KARPACZU W 2018 r.
Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 54 (budynek B), parter, pokój nr 3
punkt obsługiwany przez adwokata lub radcę prawnego Fundacji Honeste Vivere, telefon 75 76 19 594 w każdy wtorek w godzinach 11.00 – 15.00.

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
1) młodzież do 26 roku życia;
2) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
3) osoby, które ukończyły 65. lat;
4) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
5) kombatanci;
6) weterani;
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;
8) kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy;
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
3) prawa cywilnego;
4) spraw karnych;
5) spraw administracyjnych;
6) ubezpieczenia społecznego;
7) spraw rodzinnych;
8) prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc prawna będzie polegała na:
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
3) pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Więcej informacji na stronie http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/
Dane adresowe innych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu jeleniogórskiego w 2018 r. dostępne są na stronie
http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=3891