Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Na terenie Gminy Karpacz zadania z zakresu zrządzania kryzysowego realizuje Referat Informatyzacji, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Karpaczu.

ASF znaleznienie padłego dzika

ASF info dla myśliwych i leśników

ASF info dla podróżnych