powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
8.05.2018

Informacja dla Przedsiębiorców


Informuję przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych o obowiązku wpłaty II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń w roku 2018, do dnia 31 maja.

Gdy przedsiębiorca nie uiści wymaganej wpłaty w ww. terminie ma ustawowo dodatkowych 30 dni (do 30 czerwca 2018 r.) na dokonanie wpłaty, ale powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Niedotrzymanie wskazanych terminów będzie skutkowało wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Stwierdzenie wygaśnięcia nastąpi w drodze decyzji administracyjnej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenia wygasły z powyższych przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu ww. zezwolenia.

Szczegółowe informacje: Iwona Wiekiera – Kierownik Referatu OA, Urząd Miejski w Karpaczu, tel. 757619548

Informacja dla Przedsiębiorców