Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
16 Kwi 2024

KARPACZ ŁAPIE DESZCZÓWKĘ - ogłoszenie o naborze wniosków na zadania służące ochronie zasobów wodnych


Gmina Karpacz ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystywaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.

Nabór wniosków rozpoczyna się 17 kwietnia 2024 r. i będzie trwał do 31 października 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

Wnioski złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku następuje po zakończeniu zadania.

Wnioski można składać:

  • w formie papierowej - w tym celu należy pobrać formularz wniosku (w formacie PDF ze strony internetowej www.karpacz.pl lub w wersji papierowej z kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu albo referatu IGK, mieszczącego się w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Obrońców Pokoju 2A w Karpaczu), wypełnić elektronicznie lub ręcznie, opatrzyć go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy i dostarczyć wraz z podpisanymi załącznikami do kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 48b, Karpacz 58-540 – hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać drogą pocztową na adres urzędu.
  • w formie elektronicznej - należy pobrać plik PDF wniosku, wypełnić i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy i przesłać na skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Karpaczu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Adres skrytki ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP. W tym przypadku konieczne jest dołączenie do wniosku załączników w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością, aktualny na dzień złożenia wniosku (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów);
  • w przypadku posiadania tytułu prawnego innego niż prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego - zgodę właściciela nieruchomości;
  • w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności – zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizacje zadania lub kopię uchwały wspólnoty o zgodzie na realizację zadania i zasadach partycypacji w kosztach;
  • pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu dotowanego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej – w przypadku, gdy w imieniu właściciela występują inne osoby;
  • dokumenty potwierdzające wykonanie zadania:

- kopie faktur lub rachunków, potwierdzających poniesione nakłady z dowodami zapłaty,
- dokumentację fotograficzną każdego etapu realizacji zadania,
- kopię pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej – w przypadku, gdy wnioskowane zadanie takiego pozwolenia/zgłoszenia wymagało.
 

Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń wniosków, aż do wyczerpania środków, po spełnieniu wszystkich warunków i wymogów formalnych zgodnie z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XXIII/270/20 z dnia 27 maja 2020 r.

Dodatkowe informacje po numerem telefonu – tel. 75 76 19 614.

Załączniki:

Uchwała nr XXIII/270/20 wraz z Regulaminem[.pdf]

Wzór wniosku o dofinansowanie [.pdf]

Zgoda współwłaścicieli [.pdf]

Zestawienie faktur/rachunków będących dowodami na poniesienie kosztów kwalifikowanych - tabela [.pdf]

KARPACZ ŁAPIE DESZCZÓWKĘ - ogłoszenie o naborze wniosków na zadania służące ochronie zasobów wodnych