powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
8.02.2018

Mały grant 2018 - Klub Sportowy Grań


Burmistrz Karpacza informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w trybie uproszczonym tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Oferta:

Klub Sportowy Grań

NIP: 611-1948308, REGON: 230504082, KRS 0000090509

Nazwa zadania: „III Mistrzostwa Skrzatów Karkonoskich o Laur Klubu Sportowego Grań w Karpaczu”.

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Pełna oferta: http://bip.karpacz.eu/public/get_file_contents.php?id=187017

Mały grant 2018 - Klub Sportowy Grań