powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
5.07.2019

Mały grant 2019 - Stowarzyszenie Pisarzy Polskich


Burmistrz Karpacza informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). W terminie 7 dni od upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi.

Oferta:
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
NIP: 525 19 85 562, REGON: 001395302, KRS: 0000121411
Nazwa zadania: „Stacja Kultura. Przystanek Poezja.”

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 3835,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych).

Treść oferty znajduje się na stronie BIP.

Mały grant 2019 - Stowarzyszenie Pisarzy Polskich