Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
21 Gru 2022

Ogłoszenie - Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2021-2030


Burmistrz Karpacza działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karpacz na lata 2021 – 2030

Konsultacje będą miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie zapisów projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karpacz na lata 2021 - 2030. Konsultacje będą prowadzone w okresie od dnia 21 grudnia 2022 r. do dnia 16 stycznia 2023 r. do godz. 15:30 w formie:

1) otwartego spotkania informacyjnego z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, które odbędzie się dnia 11 stycznia 2023 r. w godz. 15:30 – 16:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Spotkanie będzie dostępne na platformie Google Meet pod adresem: https://meet.google.com/nve-pxaz-bfg,

2) ankiety przeprowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, dostępnej w formie elektronicznej pod adresem: https://gpr-ankieta-karpacz.webankieta.pl/,

3) zbierania uwag, propozycji i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w formie papierowej i elektronicznej. Uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie: https://gpr-projekt-karpacz.webankieta.pl/,
  • w formie papierowej za pośrednictwem formularza, który można pobrać ze strony lub wziąć z kancelarii, a następnie złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu mieszącej się w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karpacz na lata 2021 - 2030 oraz formularz konsultacyjny są dostępne:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karpaczu pod adresem internetowym: https://bip.karpacz.pl/artykuly/562/zagospodarowanie-przestrzenne,

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karpaczu pod adresem: www.karpacz.pl,

- w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, pok. nr 1.

Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z zapisami projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karpacz na lata 2021 - 2030.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

- z datą wpływu przed dniem 21 grudnia 2022 r. i po godz. 15:30 w dniu 16 stycznia 2023r.,

- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji).

 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2021 - 2030

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Ogłoszenie - Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2021-2030