Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
23 Lis 2022

Przypomnienie o możliwości składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych


Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Uchwały nr LVII/612/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Karpacz oraz rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karpacz na lata 2021 – 2030 przypominamy o możliwości składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostaną umieszczone w GPR. Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych można będzie zgłaszać w terminie do 30 listopada 2022 r.

Co do zasady przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją. Poza obszarem rewitalizowanym mogą być realizowane projekty, wyłącznie jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji. W takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie.

Obszar objęty rewitalizacją to:

Podobszar Rewitalizacji 1 (OR1) wyznaczony w centralnej części miasta obejmuje 11 ulic, w tym: Adama Mickiewicza, Dolną, Konstytucji 3 Maja, Kościelną, Łączną, Nad Łomnicą, Obrońców Pokoju, Ogrodniczą, Parkową, Rybacką. Niektóre z powyższych ulic zostały włączone do obszaru rewitalizacji tylko częściowo. Elementem tego podobszaru jest również Zbiornik Łomnica oraz Park przy Zaporze na Łomnicy, a także kompleks leśny na Górze Pohulanka pomiędzy ulicą Wolną i Obrońców Pokoju, czyli dwoma ulicami charakteryzującymi się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Wskazane powyżej tereny mają istotne znaczenie dla rozwoju Gminy, a niestety charakteryzują się postępującą degradacją przestrzenną.

Podobszar Rewitalizacji 2 (OR2), zlokalizowany w północnej części miasta, obejmuje 7 ulic, w tym: Boczną, Kolejową, Kowarską, Myśliwską, Przemysłową, Wielkopolską oraz Wiosenną. Do podobszaru OR2 został włączony fragment ulicy Myśliwskiej na odcinku od ulicy Kolejowej do Świętokrzyskiej.

Uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami przedstawiającymi szczegółowy przebieg granic obszarów rewitalizacji można pobrać ze strony:

https://bip.karpacz.pl/uchwala/11416/uchwala-nr-lvii-612-22.

Aby zgłosić przedsięwzięcie należy wejść na stronę https://karpacz-projekty.webankieta.pl/
i przystąpić do wypełniania formularza. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczególnych polach formularza.

W przypadku pytań i problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować telefonicznie na numer (+48) 510-772-529 w godzinach od 9.00 do godz. 14.00 lub za pośrednictwem e-maila na adres k.jarmula@efficon.pl

Przedsięwzięcia, które zostaną zgłoszone w terminie będą analizowane w zakresie ich kwalifikowalności do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Przedsięwzięcia, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji zostaną umieszczone na liście przedsięwzięć w programie.

UWAGA: umieszczenie projektu na liście nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizację,
a oznacza umożliwienie ubiegania się o dotację w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujące środkami.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Przypomnienie o możliwości składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych