powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
10.01.2019

Rekrutacja dzieci do Przedszkola i Szkoły Podstawowej prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2019/2020


Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej w Karpaczu, na rok szkolny 2019/2020, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

I. Rekrutacja do Przedszkola w Karpaczu skierowana jest do kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Karpacza (art. 131 ust. 1 ustawy). Rodzice dzieci spoza Karpacza będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero, gdy w placówce pozostaną wolne miejsca po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

II. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe na terenie miasta Karpacza (art. 130 ust. 5 ustawy) na podstawie zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, dzieci zamieszkałe poza Karpaczem, jeśli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami. Dzieci zamieszkałe poza Karpaczem przyjmowane będą do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie przeprowadza się na wolne miejsca, na podstawie  kryteriów zawartych w Uchwale Nr XXXIV/322/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 marca 2017r.

III. Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Karpaczu oraz Szkoły Podstawowej w Karpaczu na rok szkolny 2019/2020, odbywa się w terminach, ustalonych Zarządzeniem  Nr  0050.1.2019 Burmistrza Karpacza z dnia 7 stycznia 2019r.

 

 

Rekrutacja dzieci do Przedszkola i Szkoły Podstawowej prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2019/2020