powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
27.08.2018

Stypendia szkolne


Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz.1457 ze zm.) w roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów, których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 514,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.). Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miejskim w Karpaczu, bud. A, pok. nr 8 oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu.

Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karpaczu do dnia 15 września br.

Do wniosku dołączyć należy:

1.zaświadczenie o dochodach wszystkich dorosłych członków rodziny za miesiąc sierpień 2018 r. lub, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku korzystania z pomocy społecznej wykazujące wysokość przyznanego świadczenia,
2.zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby bezrobotnej,
3.potwierdzenie przez szkołę realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego, obowiązku nauki w roku szkolnym 2018/2019 (na wniosku),
4.imienne faktury lub rachunki za poniesione koszty o charakterze edukacyjnym.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

1. Podręczniki szkolne, ćwiczenia, zeszyty;

2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, mapy, globusy i inne pomoce dydaktyczne;
3. Tornister, plecak szkolny, torba szkolna;
4. Artykuły szkolne, artykuły biurowe, artykuły plastyczne;
5. Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych np. zajęcia w szkole językowej, zajęcia sportowe, muzyczne, komputerowe itp.;
6. Komputer, laptop, tablet, części do komputera, oraz urządzenia peryferyjne do komputera (np. drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne);
7. Tusz do drukarki, papier do drukarki, oprogramowanie, programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego za m-ce IX – VI (przy czym faktura za internet powinna być wystawiona na wnioskodawcę);
8. Bilety za dojazdy do szkoły - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych dojeżdżających do szkół poza Karpaczem;
9. Koszty pobytu w Internacie lub w bursie dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej;
10. Biurko szkolne, krzesło do biurka, lampka do biurka;
11. Strój na w-f (np. obuwie sportowe, dres sportowy, spodenki i koszulka sportowa);
12. Strój na basen (strój kąpielowy, klapki itp.);
13. Odzież i obuwie do praktyk szkolnych ze stosownym zaświadczeniem ze szkoły;
14. Sprzęt muzyczny, sportowy (po dołączeniu stosownego zaświadczenia ze szkoły, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia );
15. Odzież galowa, mundurki szkolne;
16. Opłaty za „zieloną szkołę”, wycieczki szkolne, studniówkę, wyjścia do muzeum, kina, teatru i inne akcje organizowane przez szkołę;
17. Okulary korekcyjne – należy przedłożyć fakturę VAT wraz ze zleceniem wystawionym przez lekarza.

W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach/imprezach należy dostarczyć pisemne oświadczenie wychowawcy o wysokości poniesionych kosztów wraz z pieczątką firmową szkoły.

Uwaga!

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.

Wydatkiem na cele edukacyjne nie jest:

1. Odzież i obuwie do codziennego użytku.
2. Podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta.
3. Sprzęt rehabilitacyjny.

Stypendium szkolne wypłacane będzie po udokumentowaniu poniesionych kosztów edukacyjnych do refundacji.

Termin składania dokumentów potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do refundacji za okres od września do grudnia br. ustala się do dnia 15 grudnia, a ich refundacja nastąpi do końca grudnia br., natomiast termin składania dokumentów potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do refundacji za okres od stycznia do czerwca 2019 r. ustala się do dnia 15 czerwca, a ich refundacja nastąpi do końca czerwca 2019 r.

 

Sprawę prowadzi: Monika Biskup-Adamczyk tel. 75 76 19 975

Stypendia szkolne