powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Informacja dla przedsiębiorców


 

Informuję przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych, że dnia 31 stycznia mija termin złożenia oświadczenia o wartości brutto sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 roku oraz dokonania wpłaty I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń w roku 2017.

Gdy przedsiębiorca nie uiści wymaganej wpłaty w terminach do: 31 stycznia, 31 maja lub 30 września, ma dodatkowych 30 dni (od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności) na dokonanie wpłaty, ale będzie ona powiększona o 30 % opłaty rocznej, tj.:

1) w przypadku stawki podstawowej:

A – 525,00 : 3 raty = 175,00 + (525,00 x 30%)= 175,00 + 157,50 = 332,50

B - 525,00 : 3 raty = 175,00 + (525,00 x 30%)= 175,00 + 157,50 = 332,50

C – 2100,00 : 3 raty = 700,00 + (2100,00 x 30%) = 700,00 + 630,00 = 1330,00

2) w przypadku przekroczenia stawki podstawowej:

A – 50000,00 x 1,4% : 3 = 233,33 + (50000,00 x 1,4%) x 30% = 233,33 + (700,00 x 30%) =

233,33 + 210,00 = 443,33

B – 30000,00 x 1,4% : 3 = 140,00 + (30000,00 x 1,4%)x 30% = 140,00 + (420,00 x 30%)= 140,00 + 126,00 = 266,00

C - 130000,00 x 2,7% : 3 = 1170,00 + (130000,00 x 2,7% ) x 30% = 1170,00 + (3510,00 x 30%) = 1170,00 + 1053,00= 2223,00

W przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, wówczas składając oświadczenie (w terminie dodatkowych 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności) obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej za każde z posiadanych zezwoleń, tj.:

A – 525,00 x 30% = 157,50

B – 525,00 x 30% = 157,50

C – 2100,00 x 30% = 630,00

Co w przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do 31 stycznia przy posiadanych zezwoleniach

na tzw. piwo, wino i wódkę daje nam „karę” w wysokości 945,00 zł .

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

art.12a.W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

 art. 12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Stwierdzenie wygaśnięcia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenia wygasły z powyższych przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu w/w zezwolenia.

Druk oświadczenia

Szczegółowe informacje: Iwona Wiekiera – Główny specjalista ds. działalności gospodarczej, Urząd Miejski w Karpaczu, tel. 757619548

Informacja dla przedsiębiorców