powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
24.06.2020

XXV Sesja Rady Miejskiej Karpacza


Na podstawie art. 1 pt 14, art 15 z z x ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r . o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz. U.  z 2020 r., poz. 568),  w  związku  z  wnioskiem  grupy  radnych  o  zwołanie  sesji  Rady  Miejskiej informuję, że XXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Karpacza odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o  godzinie 9:30, w formie zdalnego trybu obradowania, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Raport o stanie Gminy Karpacz za 2019 rok – wystąpienie Burmistrza Karpacza.

 3. Debata nad raportem o stanie Gminy – radni, mieszkańcy.

 4. Głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karpacz za 2019 rok.

 6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

 7. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium.

 8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

 9. Dyskusja nad wykonaniem budżetu Miasta Karpacz za 2019 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

 12. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                                                                                                                    Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                    Grzegorz  Kubik

 

     Transmisja na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza dostępna jest na stronie: karpacz.pl i bip.karpacz.eu

 

 

XXV Sesja Rady Miejskiej Karpacza