powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

XXXV Sesja Rady Miejskiej Karpacza


Karpacz,dnia 18 kwietnia 2017r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że XXXV sesja Rady Miejskiej Karpacza odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:
1/ Otwarcie obrad.
2/ Przyjęcie porządku obrad.
3/ Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji z dnia 29 marca 2017 r.
4/ Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016r. i z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r.
5/ Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Karpacz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2016r.
6/ Sprawozdanie z działalności instytucji kultury za 2016r. w zakresie: osiągnięć, stanu faktycznego, przyszłych potrzeb.
7/ Informacja Przewodniczącej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8/ Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
9/ Interpelacje i zapytania.
10/ Projekty uchwał:

  • 322/17 projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Karpacz.

  • 323/17 projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Karpacza na lata 2017 – 2019.

  • 324/17 projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Karpacza.

  • 325/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

  • 326/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

  • 327/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

  • 328/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

  • 329/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

  • 330/17 projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Gospodarki Komunalnej, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Karpacza.

11/Informacja na temat inwestycji prowadzonych na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Walczak