Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
6 Mar 2023

Ogłoszenie o naborze wniosków na propozycje zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


W związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Burmistrz Karpacza ogłasza nabór wniosków na propozycje zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Karpacz.

1. Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Karpacz zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Beneficjentem dotacji może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - posiadająca tytuł prawny do zabytku

3. Wartość wnioskowanego dofinansowania musi mieścić się w ramach jednego z trzech dostępnych limitów:

a. do 150 tys. zł

b. do 500 tys. zł

c. do 3,5 mln zł.

4. Wysokość dofinansowania wynosi do 98 proc. wartości zadania inwestycyjnego, które zostanie wypłacone po zakończeniu realizacji zadania (co oznacza, że Beneficjent realizuje inwestycję z własnych środków, a następnie po jej zrealizowaniu występuje o wypłatę przyznanej dotacji).

5. Wnioskodawca musi zapewnić minimalnie 2 proc. wkładu własnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego wnioskodawcy, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie z Programu, wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania inwestycyjnego.

6. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, której dokona Komisja Oceniająca powołana Zarządzeniem Burmistrza Karpacza. Wnioskodawcom przysługuje jednorazowa możliwość uzupełnienia/korekty wniosku. Komisja rozpatrzy i oceni złożone wnioski. W przypadku wpływu większej ilości wniosków o których mowa w ust. 1, lub wniosków które uzyskały identyczną ocenę Komisji Oceniającej o zakwalifikowaniu wniosku do Programu Polski Ład decyduje data i godzina złożenia wniosku.

7. Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Pomoc będzie udzielana pod warunkiem otrzymania dofinansowania na konkretne inwestycje przez Gminę Karpacz. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Karpacz podpisze umowy określające zasady udzielenia dotacji tylko z podmiotami, których wnioski otrzymały dofinansowanie. Pozostałe podmioty zostaną pisemnie poinformowane o decyzji odmownej.

9. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na wzorze, który zamieszczono poniżej ogłoszenia – Załącznik nr 1 Wniosek.

10. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2023 r. do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu - Hala sportowo – widowiskowa, ul. Konstytucji 3 Maja 48b, 58 – 540 Karpacz.O dacie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Urzędu.

11. Rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu.

12. Wnioski złożone po terminie, wnioski nieczytelne oraz wnioski niespełniające wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu pozostawia się bez rozpoznania bez wzywania do ich poprawy lub uzupełnienia.

13. Burmistrz Karpacza zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

Załacznik nr 1 - Wniosek

Ogłoszenie o naborze wniosków na propozycje zadań  do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków