powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
10.01.2019

Informacja dla Przedsiębiorców


Informuję przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych, że dnia 31 stycznia mija termin złożenia oświadczenia o wartości brutto sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku oraz dokonania wpłaty (całości lub I raty) opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń w roku 2019.

Gdy przedsiębiorca nie uiści wymaganej wpłaty i/lub nie złoży oświdczenia w ww. terminie ma ustawowo dodatkowych 30 dni, do 02 marca 2019 r., na dokonanie wpłaty, ale powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11(1) ust. 4, lub

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11(1) ust. 2 i 5.

art.12a.W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11(1) ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11(1) ust. 2.

 art. 12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11(1) ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11(1) ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Stwierdzenie wygaśnięcia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenia wygasły z powyższych przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu ww. zezwolenia.

Druk oświadczenia

Szczegółowe informacje: Iwona Wiekiera – Kierownik Referatu OA, Urząd Miejski w Karpaczu, tel. 757619548

Informacja dla Przedsiębiorców